ജിമിക്കി കമ്മലും ചിന്ത ജെറോമും; ചിന്തയെ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് പുഷ്പുള്‍.Оценок: 1127 | Просмотров: 286854
ജിമിക്കി കമ്മല്‍ നിരൂപണമൊക്കെ ചെറുത്, ആ പ്രസംഗം മു‍ഴുവനായി ഒന്നു കേള്‍ക്കണം... എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണ്.