സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് - Live | Kerala State Film Awards 2018 - Part 2 paradizo72.ru

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് - Live | Kerala State Film Awards 2018 - Part 2Оценок: 68 | Просмотров: 11445
Watch the highlights of Kerala State Film Awards 2018 held at Thiruvananthapuram. Actor Mohanlal was the chief guest of the event.

Subscribe to People TV:  user/peopletvonline

Kairali People is a leading Malayalam news channel, owned by Kairali TV, which brings to you round the clock coverage of breaking news. The channel is reputed for its accurate, fast and unbiased coverage of news stories. Apart from regional news, this channel brings to you news from across the globe.


Circle us on G+: u/0/b/104936936924302791673/104936936924302791673

Subscribe on twitter: PeopleTVnews

Like us on Facebook:  PeopleTVYoutube/